м. Київ                                                                                                     „                             20___   р.

 

_________________________________________________, в особі___________________, який діє на підставі _____________ та відповідно до ліцензії № ___ від „___” _____ ______ р. на здійснення _______________ діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України, діючи в якості турагента, надалі ТУРАГЕНТ, з однієї сторони, та ТОВ “АЛИТАС-ТУР”, в особі Добровольської А.М., що діє на підставі статуту та відповідно до ліцензії серії АГ № 580682 від „11” жовтня 2011 р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Державним Агентсвом України з Туризму та курортів, надалі ТУРОПЕРАТОР, з другої сторони, надалі сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1.  ТУРАГЕНТ діє від імені, за рахунок, в інтересах та під контролем ТУРОПЕРАТОРА.
1.2. ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ права на посередництво по продажу туристичного продукту, що попередньо організується та забезпечується ТУРОПЕРАТОРОМ.
1.3. ТУРОПЕРАТОР доручає, а ТУРАГЕНТ за винагороду бере на себе права та обов’язки агента з реалізації третім особам (туристам, а також юридичним особам, які замовляють послуги для своїх працівників або третіх осіб) туристичного продукту (далі - Турпродукт).                
1.4. ТУРАГЕНТ не має права виступати від імені ТУРОПЕРАТОРА поза рамками, встановленими даним Договором для діяльності, що пов’язана з продажем ТУРАГЕНТОМ  туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА.

2. Обов’язки сторін
2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний:
2.1.1.Своєчасно повідомляти ТУРАГЕНТА про правила реалізації туристичного продукту та про їх зміни.
2.1.2.Приймати від ТУРАГЕНТА заявку на організацію туристичного продукту.
2.1.3.Інформувати ТУРАГЕНТА про всі вимоги, умови та обмеження, що пред’являються туристам з боку іноземних туристичних агентств, перевізниками,  консульськими, митними та іншими органами і установами.
2.1.4.Інформувати ТУРАГЕНТА протягом 3-х робочих днів з моменту отримання замовлення про можливість продажу туристичного продукту в обумовлений термін та надати рахунок на оплату туристичного продукту; у випадку неможливості організації туристичного продукту за вказаним маршрутом чи у вказані строки, ТУРОПЕРАТОР пропонує альтернативні строки чи маршрут.
2.1.5.Згідно заявки ТУРАГЕНТА ТУРОПЕРАТОР бронює готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, в тому числі характерні послуги, а також супутні послуги у разі їх замовлення туристами.
2.1.6.Всі необхідні документи, що стосуються туристичного продукту, передавати ТУРАГЕНТУ не пізніше, ніж за 24 години до початку туру чи безпосередньо туристу на місці початку тура.
2.1.7.Своєчасно передавати ТУРАГЕНТУ строки та тарифи на оформлення документів для виїзду за межі України, правила та умови підготовки інших необхідних документів. 
2.1.8.Забезпечувати розміщення туристів в готелях та аналогічних засобах розміщення та надання зазначених в заявках на бронювання туристичних послуг.

2.2. ТУРАГЕНТ зобов’язаний:

2.2.1.Здійснювати посередницьку діяльність з продажу туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА згідно встановлених правил.
2.2.2.Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на розвиток туризму за маршрутами ТУРОПЕРАТОРА.
2.2.3.Направляти ТУРОПЕРАТОРУ замовлення на бронювання туристичного продукту з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених ТУРОПЕРАТОРОМ, по кожній країні. Зміни у замовленнях, що направлені пізніше вказаного строку, дозволені тільки зі згоди ТУРОПЕРАТОРА.
2.2.4.У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом туристичного продукту забезпечувати передачу ТУРОПЕРАТОРУ повного пакету документів згідно з вимогами пп.2.1.3. та 2.1.7.
2.2.5.Сплачувати рахунки, які пред’являються ТУРОПЕРАТОРОМ згідно п. 3 даного Договору в строки, вказані ТУРОПЕРАТОРОМ.
2.2.6.Інформувати туриста про екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила.
2.2.7.Забезпечити отримання ТУРОПЕРАТОРОМ оформлених документів по туристичному продукту та послугах, які входять до його складу згідно заявки.
2.2.8.Часткові зміни у замовленні туристичного продукту можуть бути проведені протягом одного робочого дня з моменту відправлення замовлення. Зміни дати, строків маршруту туристичного продукту вважається відмовою від даного продукту та подальшого замовлення. У разі надходження змін пізніше вказаного строку ТУРАГЕНТ зобов’язаний сплатити  штрафні санкції як при ануляції замовлення та відшкодувати фактичні витрати ТУРОПЕРАТОРА.

3. Порядок розрахунків   
3.1.ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ вартість проданого туристичного продукту за винятком агентської винагороди, розмір якої обумовлений у п.3.5. цього Договору, банківським переказом чи готівкою (через банківську установу) на рахунок ТУРОПЕРАТОРА згідно рахунку-фактури, виставленому ТУРОПЕРАТОРОМ протягом 3-х банківських днів з моменту пред'явлення такого рахунку. 
3.2.В разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів ТУРОПЕРАТОР не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення туристів за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку. 
3.3.Всі платежі здійснюються до звернення в Посольство обраної туристами країни, але не пізніше ніж за один день до такого звернення.   
3.4.В разі відмови Посольства в наданні візи ТУРОПЕРАТОР гарантує повернення всіх платежів за винятком фактично понесених витрат за послуги, надані ТУРОПЕРАТОРОМ на момент такої відмови.
3.5.Розмір агентської винагороди, яку отримує ТУРАГЕНТ за продаж турпродукту ТУРОПЕРАТОРА, становить ___________ % від вартості турпродукту, і нараховується (виплачується) ТУРОПЕРАТОРОМ на користь ТУРАГЕНТА, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від ТУРИСТА.
3.6.Грошові кошти, отримані ТУРАГЕНТОМ внаслідок реалізації турпродукту ТУРОПЕРАТОРА є транзитними і ТУРАГЕНТ не має права власності на них, окрім суми агентської винагороди за цим Договором.

4. Відповідальність сторін
4.1.ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність перед ТУРАГЕНТОМ за виконання прийнятих  на себе зобов’язань по даному Договору. 
4.2.ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відмову Посольства іноземної  держави у отриманні виїзних віз туристу ТУРАГЕНТА за маршрутом туристичного продукту, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни перебування чи транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб.  
4.3.ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності і не компенсує збитки при виникненні  форс-мажорних обставин (непередбачених, неконтрольованих явищ та подій: стихійні лиха, військові події і т.п.).
4.4.ТУРОПЕРАТОР не несе одноособової відповідальності за відмовлення чи зміну часу відправлення поїздів та авіарейсів та пов’язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, а також за збереження багажу туриста. У цих випадках відповідальність перед туристами несуть авіаційні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил.
4.5.ТУРАГЕНТ несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у замовленні на туристичний продукт. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за достовірність інформації, яка подається туристам. Агент зобов’язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів ТУРОПЕРАТОРА.
4.6.В разі, якщо надання недостовірної інформації нанесло збитки  ТУРОПЕРАТОРУ, ТУРАГЕНТ зобов’язаний відшкодувати збитки у розмірі повної вартості турпродукту. 
4.7.ТУРАГЕНТ несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив ТУРОПЕРАТОРУ  невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань. 
4.8. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за правдивість інформації, яка міститься у рекламі лише у межах  агентського договору.  
4.9.У випадку відмови ТУРАГЕНТОМ від заброньованого (замовленого) туристичного продукту та послуг, передбачених турпродуктом, ТУРАГЕНТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ його вартість в таких розмірах:

  • більше 15 днів до початку поїздки – _________ % від вартості турпродукту;
  • від 14 до 8 днів – _______ % вартості турпродукту;
  • від 7 до 4 днів – ____________ % вартості турпродукту;
  • від 3-х днів та при неявці туриста відбувається утримання штрафу у розмірі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови та додатково 30 % від вартості турпродукту.

4.10.У випадку порушення туристами чинних правил проїзду та перевезення багажу, спричинення збитків майну перевізника, штрафи утримуються з винуватої особи у розмірах, передбачених чинним законодавством.
4.11.У випадку подання ТУРАГЕНТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, ТУРАГЕНТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесені у зв’язку з цим збитки.
4.12.ТУРОПЕРАТОР несе повну відповідальність за інформацію, яка міститься у рекламі свого туристичного  продукту. 
4.13.У випадку прострочення ТУРАГЕНТОМ платежу за пред’явленим ТУРОПЕРАТОРОМ рахунком, ТУРАГЕНТ сплачує за кожен день прострочення пеню в розмірі 0,5 % від суми, належної до сплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки. 
4.14.При відмові від реалізації турпродукту або при незабезпеченні турпродукту з вини ТУРОПЕРАТОРА, що потягло ненадання послуг туристам, передбачених у договорі на туристичне обслуговування, за винятком випадків, передбачених пп.4.2.-4.4. та п.4.10 цього Договору, ТУРОПЕРАТОР відшкодовує ТУРАГЕНТУ повну вартість тур продукту.

5. Додаткові умови
5.1.Даний Договір підписаний у двох примірниках по одному кожній стороні і діє до __ ______,_____________р.
Договір вступає в дію з моменту його підписання обома сторонами.
5.2.Всі зміни та доповнення до Договору оформляються у письмовій формі.
5.3.При виникненні суперечок, що пов’язані з виконанням зобов’язань по даному Договору, сторони прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості досягти згоди всі суперечки вирішуються у Господарському суді м. Києва.
5.4.Сторона, що прагне розірвати даний Договір, повинна попередити партнера не пізніше, як за місяць до бажаємої дати розірвання та у зазначений термін погасити всі заборгованості.
5.5.В частині виконання грошових зобов’язань ця угода діє до моменту виконання усіх зазначених зобов’язань сторонами.

6. Юридичні адреси сторін 

            ТУРОПЕРАТОР

ТОВ „Алитас-тур”
02206 м. Київ
вул. Миропільська 3, оф.3
р/р 26002295112700 в ПАТ „Укр Сиббанк”, м.Харків 
МФО 351005; ЄДРПОУ 252736388 (044) 543-17-85; 543-64-95;
8 (044) 543-36-30
alitas@alitas.com.ua
www.alitas.kiev.ua

Директор

 

_________________ А.М. Добровольська 
м.п.

ТУРАГЕНТ

 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

 

 

Директор

 

_____________________  
м.п.

bigmir)net TOP 100